REGULAMIN WEWNĘTRZNEGO KONKURSU SZKOLNEGO „PRZEWODNIK MŁODEGO FOTOGRAFA PO WYBRANYCH MIEJSCACH JELENIEJ GÓRY I POWIATU KARKONOSKIEGO” ORGANIZOWANEGO W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 8 W JELENIEJ GÓRZE

1. Organizatorem konkursu „Przewodnik młodego fotografa po wybranych miejscach Jeleniej Góry i Powiatu Karkonoskiego” jest Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.

 • Osobami oceniającymi prace biorące udział w konkursie i współpracującymi z Radą Rodziców przy tworzeniu regulaminu konkursu i czuwającymi nad jego właściwym przebiegiem są:

1. Iwona Leśniak – Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców,

2. Anna Ledwon Zienkiewicz – Członek Prezydium Rady Rodziców,

3. Jolanta Płonka – Nauczyciel SP nr 8,

4. Beata Palczak-Waszniewska – Nauczyciel SP nr 8,

5. Wikktor Pleban- Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

6. Julia Staniecka- z-ca Przewodniczacego Samorządu Uczniowskiego

Osoby te automatycznie tworzą jury konkursowe.

Honorowymi Członkami Jury zostali:

1.  Maria Silbert – Salabura Dyrektor SP nr 8

2. Regina Chrześcijańska – właściciel Wydawnictwa „Ad-Rem” – sponsora nagród

 • Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4 i 5 naszej szkoły.
 • Ogłoszenie o konkursie oraz późniejszych jego wynikach pojawi się na stronie internetowej naszej szkoły, na tablicy informacyjnej Rady Rodziców w szkole na parterze przy wejściu do budynku oraz zostanie rozesłane do rodziców i wychowawców uczniów klas 4 i 5 poprzez dziennik elektroniczny.
 • Konkurs trwać będzie od 1 lutego do 15 marca 2021 roku.
 •  Prace konkursowe można składać w sekretariacie szkoły w każdy piątek w terminie trwania konkursu od 8.00 do 15.00.
 • Konkurs polega na stworzeniu krótkiego przewodnika – mini książeczki zawierającego własnoręcznie zrobione i wklejone fotografie oraz ręcznie opisane najciekawsze miejsca, okolice, zabytki itp. z naszego Powiatu Karkonoskiego.
 • Przewodnik powinien być wykonany na kartkach formatu A4 złożonych na pół w formie książki i zawierać min. 5 a max. 10 kartek z fotografiami formatu 10×15 i opisem wybranych miejsc, okolic, zabytków itp. oraz pięknie przygotowaną wedlug własnego pomysłu stronę tytułową.

Fotografie i opisy umieszczamy po obu stronach każdej kartki.

Wyjątek stanowi kartka okładkowa.

 • Przewodniki należy podpisać imieniem i nazwiskiem oraz klasą do której uczęszcza autor danej pracy. Taki podpis robimy na ostatniej stronie przewodnika, z tyłu na dole strony.
 1. Jury konkursowe dokona oceny Przewodników biorących udział w konkursie pod względem formalnym, merytorycznym, estetycznym, zainteresowania czytelnika chęcią odwiedzenia wskazanych miejsc.
 1. Na ocenę prac wyznaczono 14 dni od momentu zakończenia konkursu.
 1. Laureatów konkursu poznamy 30 marca 2021. Zwycięzcy otrzymają nagrody za miejsce 1,2 i 3 oraz jedno wyróżnienie.
 1. Nagrody zostaną sfinansowane ze środków Rady Rodziców. Nie wykluczamy możliwości wsparcia konkursu upominkami przez osoby, firmy bądź instytucje zewnętrzne.