Kategoria: Różne Strona 1 z 6

Podziękowania

Podziękowanie za udział w akcji OPATRUNEK NA RATUNEK na rzecz mieszkańców Afryki.

W imieniu fundacji Redemptoris Missio, mieszkańców Kamerunu , RCA
i swoim, chciałabym serdecznie podziękować za wszystkie przekazane materiały opatrunkowe. Każdy plasterek ma znaczenie 🙂
Bardzo się cieszę, że uczniowie naszej szkoły zaangażowali się w pomoc innym. Chcę podziękować wszystkim uczniom, rodzicom i wychowawcom, którzy pamiętali o uboższych mimo natłoku spraw. Przekazane materiały opatrunkowe już są w drodze do Kamerunu i RCA żeby wspomóc tamtejsze szpitale i ośrodki zdrowia.

Dziękuję bardzo
Maria Konieczna”

KONKURS PLASTYCZNY

Dnia 09.12.2021 r.  w LBG Kostrzyca miało miejsce rozstrzygnięcie międzyszkolnego  konkursu plastycznego, organizowanego dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych.


Uczniowie naszej szkoły zdobyli dwa wyróżnienia:


1. Dawid Tymczyszyn z klasy VII d
2. Mateusz Tymczyszyn z klasy VII d
 

Serdeczne gratulujemy.
 Jolanta Kudraszew

Uczniowie SP8 w Orszaku Trzech Króli

Dnia 6 stycznia 2022 roku, uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8 wzięli udział w Orszaku Trzech Króli, a dokładniej przygotowali jedną ze stacji. Włożyli w te przygotowania wiele serca, czasu i wysiłku. I oczywiście było warto. Gratulacji i podziękowań otrzymali wiele zarówno od organizatorów, jak i publiczności.

Gratulacje i podziękowania należą się również nauczycielom, którzy przygotowywali uczniów: pani Jolancie Płonce, Krystynie Wróblewskiej, Dorocie Najman, Beacie Palczak -Waszniewskiej, panu Krzysztofowi Najmanowi oraz księdzu Piotrowi Olszówce. Jeszcze raz wielkie gratulacje.

Rozstrzygnięcie konkursu na „Najpiękniejsze dekoracje świąteczne”

                        

   W dniu 16.12.2021r. został rozstrzygnięty konkurs zorganizowany przez Radę Rodziców  dla klas 1-8

Konkurs polegał na własnoręcznie wykonanej pracy przez ucznia, dowolną techniką  artystyczną.

Wydarzenie cieszyło się niezwykłym zainteresowaniem uczniów. Jurorzy mieli ogromny problem z wyłonieniem zwycięzców. Dzięki sponsorom Rada Rodziców mogła wyróżnić 16 uczniów.

Klasy 7 – 8

1 miejsce – Hanna Hewiak

2 miejsce – Dawid i Mateusz Tymczyszyn

Klasy 4-6

1 miejsce – Łucja Pawlikowska

2 miejsce – Maria Kaczmarczyk

                     -Ewa łodziewska

3 miejsce –  Szymon Drabb

Klasy 1-3

1 miejsce – Maja Kołodnicka

2 miejsce – Fabian Sobota

3 miejsce – Roża Mochól

Wyróżnienia

Wiktoria Archacka, Zuzanna Wojciechowska, Michalina Panaś, Weronika Dyła, Kacper Sosnowski, Mateusz Szymański.

Dziękujemy darczyńcom, bez których nie bylibyśmy w stanie tak pięknie i tak dużo nagrodzić.

Wild Jump –Park Trampolin

Zakręcony Manufaktura Słodkości

American Burger

Pizza King

Zdrojowy Teatr Animacji

Time Gates-Bramy czasu

Zamek Wleń [Lenno]

Integracyjne Koło TPD dziękuje Radzie Rodziców i wszystkim uczestnikom konkursu za przekazanie swoich prac na Kiermasz Świąteczny.

Jak stwierdziła Dyrektor szkoły pani Maria Silbert – Salabura, która objęła honorowy patronat nad konkursem, ’’Kto się potrafi dobrem dzielić, dobro  otrzymuje’’.

Z całego serca dziękujemy!

Kolejne sukcesy naszych uczniów.

18 listopada 2021 roku w ODK  Jelenia Góra  odbył się wernisaż  połączony z wręczeniem nagród w Powiatowym Konkursie Talenty 2021 – „Natura i ślady cywilizacji”.

W konkursie wzięło udział 5 szkół, ocenianych było 60 prac.

Nagrody otrzymali:


Kategoria II:

-2 Miejsce otrzymała Bieniek Justyna z kl. 7e Szk. P. nr 8;

-Wyróżnienie otrzymała Michalska Lena z kl. 7d Szk.P. nr 8;

– Wyróżnienie otrzymał Tymczyszyn Dawid z kl. 7d Szk. P. nr 8;

– Wyróżnienie otrzymała Hania Hewiak z kl. 7d Szk. P nr 8


Kategoria III:

– 1 Miejsce otrzymał Słomian Jan z kl. 7d Szk. P nr 8;

– 2 Miejsce otrzymała Czaja Oliwia z kl. 7d Szk. P. nr 8.

                                                                                         Gratulujemy! 

„Mikołaju, Mikołaju, zejdź z niebieskich chmur!

Grzecznym dzieciom pod poduszki moc prezentów włóż!”

Wszystkim naszym uczniom życzymy radosnych Mikołajek 🙂

Uczyć można się wszędzie.

                                                                      WYCIECZKA

        Dnia 2 i 3 listopada klasy, 7b i 8b wraz z opiekunami były na niesamowitej  wycieczce w Centrum Edukacyjnym Myślibórz. 

         Pod opieką edukatorów tworzyliśmy ciekawe, zapachowe mydełka ,poznaliśmy ciekawostki z chemii i biologii. Pracowaliśmy na krosnach tworząc przepiękne zakładki. Wycieczki po okolicznych górach i spacery po okolicy urozmaicały nam pobyt. A wieczór spędziliśmy na gotowaniu i dzieleniu się smakowitymi specjałami. Fotorelacja poniżej.

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze  ogłasza nabór na wolne stanowisko :

Pomoc nauczyciela – 5 / 8 etatu

Wymagania formalne :

Wymagania niezbędne na podstawie art.6 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 r.)

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe)
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                   

Wymagania dodatkowe :

 • kultura osobista
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, punktualność, uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • pomoc uczniom wymagającym wsparcia ze względu na stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności dziecka, w spełnianiu czynności samoobsługowych  (w tym korzystanie z toalety, dbanie o higienę)
 • pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo – wychowawczej z uczniami
 • utrzymanie ładu i porządku oraz dbanie o należytą dyscyplinę pracy
 • wykonywanie obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz w miejscach określonych w organizacji pracy szkoły
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny
 • przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV (życiorys) 
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów-świadectwo szkoły , świadectwa pracy (oryginały  do potwierdzenia  w sekretariacie za zgodność z oryginałem)
 • dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje
 • zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie   Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze , ul. Paderewskiego 13 do dnia 02.11.2021 r., do godz. 1200 .  .

Złożone koperty z dokumentami należy opisać :  

 „Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela”

Oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów osób niezakwalifikowanych nie zwracamy- zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły.

* Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

        Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej RODO informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie szkoła Podstawowa nr 8  w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra.
 • Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, e-mil: spnr8jg@op.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w SP nr 8 w Jeleniej Górze.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221  ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SP nr 8 oraz na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
  1- dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
  2- sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
  3- usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
  4- ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
  5- przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
  6- wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
   
             Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, z siedzibą  00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa  w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy, oraz art. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                     mgr Maria Silbert – Salabura

Starsi- młodszym. Uczniowie „Ósemki” z wizytą u przedszkolaków.

Dzisiaj (15.09.) Miejskie Przedszkole nr 2 odwiedzili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 8. Zorganizowali dla swoich młodszych kolegów pogadankę nt. bezpieczeństwa. Skupili się w niej głównie na kwestiach związanych z nadmiernym używaniem telefonów komórkowych w przestrzeni publicznej.

Autor: tvdami

Procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii Covid-19

PROCEDURA-2021-22

Strona 1 z 6

Napędzane przez WordPress & Stworzył Anders Norén

Skip to content