Miesiąc: październik 2021

Szkolna  Liga  Ortograficzna 2021/2022

Etap II

Wyrazy dla klasy 3

żołędzie, kucharz, herb, żelazko, uśmiech, okulary, pszenica, wrzesień, łańcuch, jarzębina, bramkarz,  hulajnoga, trójkąt, huragan, róg, mąż, żona, córka, wujek, kuzyn, żarówka, brzoza, herb, błahostka, strzykawka, kszyk ( ptak),  strużka, grzmot, higiena, chałupa, paluszki, piłkarz, księżyc, udo, Krzysztof, choinka, rura, astronauta, rysunek

Wyrazy dla klasy 2

poduszka, elementarz, garaż, trzeba, wybuch, wulkan, żmija, głód, słodki, fontanna, Europejczyk, krew, rura, bezużyteczny, rysunek, astronauta, biżuteria, chrypka, pustynia, rosół, kangur, Danuta, geniusz, Toruń, rzecz, przygoda, igloo, północ, smutny, dzik

Dzień Piżamy

                                                               POMAGANIE-USKRZYDLA

W Szkole Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze zorganizowany został Dzień Piżamy. W organizację tego wyjątkowego dnia włączył się Samorząd Uczniowski oraz Młodzieżowe Koło TPD. Społeczność uczniowska oraz nauczyciele wspierali w tym dniu dzieci chore na choroby nowotworowe. Było poważnie  i wyjątkowo.

Poprzez takie akcje ,wspieramy dzieci chore onkologicznie –mówi Natalka z 8b, która w stroju piżamowego jelonka zachęcała do wspierania nie tylko w tym dniu. Julka Ś –jednorożec piżamowy uważa ,że jest on niecodzienny ,jak choroby tych dzieci. Nie trzeba się wstydzić innego wyglądu. Bo inność też może być ciekawa-stwierdza bardzo dojrzale dziewczynka. Nauczyciele ósemki bardzo aktywnie włączyli się w akcję ’’ Gdy liczy się czas’’. Młodzież zobaczyła swoich nauczycieli w strojach odbiegających od powagi zawodu. W piżamach.  Wszyscy połączyliśmy siły, ponieważ pomaganie-uskrzydla. Niedługo „Kiermasz Jesienny”. Cegiełki zostaną wysłane do fundacji. Tym małym gestem może pomożemy, wszak cuda się zdarzają. A wiosną znów piżamowo będzie w „Ósemce”. 

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze  ogłasza nabór na wolne stanowisko :

Pomoc nauczyciela – 5 / 8 etatu

Wymagania formalne :

Wymagania niezbędne na podstawie art.6 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 r.)

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe)
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                   

Wymagania dodatkowe :

 • kultura osobista
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, punktualność, uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • pomoc uczniom wymagającym wsparcia ze względu na stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności dziecka, w spełnianiu czynności samoobsługowych  (w tym korzystanie z toalety, dbanie o higienę)
 • pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo – wychowawczej z uczniami
 • utrzymanie ładu i porządku oraz dbanie o należytą dyscyplinę pracy
 • wykonywanie obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz w miejscach określonych w organizacji pracy szkoły
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny
 • przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV (życiorys) 
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów-świadectwo szkoły , świadectwa pracy (oryginały  do potwierdzenia  w sekretariacie za zgodność z oryginałem)
 • dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje
 • zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie   Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze , ul. Paderewskiego 13 do dnia 02.11.2021 r., do godz. 1200 .  .

Złożone koperty z dokumentami należy opisać :  

 „Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela”

Oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów osób niezakwalifikowanych nie zwracamy- zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły.

* Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

        Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej RODO informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie szkoła Podstawowa nr 8  w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra.
 • Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, e-mil: spnr8jg@op.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w SP nr 8 w Jeleniej Górze.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221  ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SP nr 8 oraz na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
  1- dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
  2- sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
  3- usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
  4- ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
  5- przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
  6- wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
   
             Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, z siedzibą  00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa  w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy, oraz art. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                     mgr Maria Silbert – Salabura

Dnia 18.10.2021 r. odbędzie się                  

I etap Ligi Ortograficznej KLAS II i III

 Walkę z bykami zaczynamy już dziś, odbierając kartki z wyrazami  do zapamiętania.

Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy do udziału !!!

II etap – 15.11.2021 r.

III etap – 13.12.2021 r.

IV etap – 17.01.2022 r.

V etap – 14.02.2022 r.

VI etap – 14.03.2022 r.

VII etap – 11.04.2022 r.

Etap I

Wyrazy dla klasy 3

dróżka, dwójka,  ogród, żółty, rzeka,  rzodkiewka, Wisła, zboże,  zasuwka, hotel, krzyż, żołnierz, słówko, chaber, korzeń, talerz, chłopiec, kula, łańcuch, kółko, okruch, warzywo, rów, komputer, długopis, ołówek, arbuz, baldachim, karczoch, dąb, cukierki, chorągiew, ćma, dziewięć, chaber, żaba, górnik, but, przygoda, Polska

Wyrazy dla klasy 2

babcia,  ogród, żółty, rzeka,  hotel,  warzywo, garaż, kółko, róża, długopis, ołówek, but, autobus, cukier, Polska,  żaba, chłopiec , podróż, Kraków, paluszki, Hania, wąż, karczoch, jeż, Wisła, figura, wujek, hak, nauka,

Wielkie wydarzenie dla pierwszoklasistów.

Pasowanie na ucznia – SP10

Wczoraj (11.10) w Szkole Podstawowej nr 8 odbyło się pasowanie na ucznia dzieci, które we wrześniu rozpoczęły naukę. Bohaterami uroczystości było 44 uczniów z dwóch klas pierwszych. W tej ważnej chwili towarzyszyli im bardzo przejęci rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodzin.

Pasowanie miało bardzo uroczysty przebieg. Był hymn państwowy odśpiewany przez pierwszaków, ślubowanie na sztandar szkoły oraz w finale pasowanie wielkim ołówkiem przez dyrektorki szkoły: Marię Silbert– Salaburę oraz Marzenę Dutkę. Wcześniej, w trakcie programu artystycznego, dzieci zaprezentowały spory talent recytatorski oraz wokalny. Bardzo dobrze poradziły sobie także z zagadkami zadawanymi przez uczniów starszych klas.

„W tym ważnym dniu życzę pierwszakom, aby w przyszłości czuli się dumni, że są uczniami swojej szkoły – mówi dyrektor SP nr 8 M. Silbert– Salabura.

– Żeby czuli, że to jest ich szkoła, i żeby kształtowali takie cechy charakteru, jak szlachetność, pracowitość. Aby rozwijali swoje talenty i rozwijali swoje umiejętności, i żebyśmy my z nich byli dumni”.

tekst/ zdjęcia Jelonka.com

Autor:WAC

https://www.jelonka.com/pasowanie-w-sp-nr-8-100276/foto

„Czwartkowe słodkości dla zwierzaków radości, dzisiaj ciasta wcinamy – zwierzakom pomagamy” – takie hasło przyświecało czwartkowej akcji, zorganizowanej w Szkole Podstawowej nr 8

        W ubiegły czwartek – 07.10 odbył się w naszej szkole kiermasz słodkości, zorganizowany przez Szkolne Koło Wolontariatu na Rzecz Zwierząt. Uczniowie klas: 5b, 5c, 7d, 7e, 7f, 8a, 8b, 8d oraz 8e przygotowali apetyczne ciasta, bułeczki oraz babeczki. Podczas przerw międzylekcyjnych korytarz „ósemki” przypominał atmosferą przepełnioną zadowolonymi gośćmi cukiernię. Uczniowie i nauczyciele ustawiali się w kolejce, by zakupić pyszne wypieki. Zmysłem handlowca wykazali się uczniowie klasy 7d oraz 7e – chyba nie znalazł się nikt, kto zdołał się oprzeć widokowi pięknie wyeksponowanych słodkości oraz zachętom sprzedawców. Cel był szczytny: pomoc zwierzakom, zamieszkującym jeleniogórskie schronisko.

       Dziękujemy wszystkim, którzy dołożyli swoją „cegiełkę” na rzecz zwierząt: zarówno tym, którzy przygotowali cukiernicze wyroby, jak i osobom, które zrobiły zakupy, osładzając dzień sobie oraz najbliższy czas podopiecznym schroniska.

Opiekunowie Koła:

Bożena Szałkowska – Tomaszewska

Ilona Barańska

Magdalena Rabulińska

Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Jackowie

Nasza świetlica( grupa 3) już po raz drugi  bierze udział w Międzynarodowych Projektach Edukacyjnych: „Kreatywne prace plastyczne” oraz „CZYTAM Z KLASĄ – lekturki spod chmurki, edycja III…POZNAJEMY ZAWODY”.
 Realizujemy również Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Świetliczaki na tropie…zagadek”, którego głównym celem jest uwrażliwienie dzieci na piękno otaczającego świata i potrzebę ochrony przyrody.

Z „Ósemką” bezpiecznie.

( tekst. Jelonka.com)

Autor: Przemek Kaczałko

„Encepence- potrącony, bo miał telefon w ręce”

Mariusz Synówka z Rady Rodziców Szkoły Podstawowej Nr 8 kontynuuje akcję związaną z bezpieczeństwem. Tym razem uczniowie „Ósemki” odwiedzają przedszkola, by młodszym kolegom i koleżankom przekazać ważne informacje dotyczące poruszania się z telefonem w ręce i tragicznych skutków, jakie mogą być tego konsekwencją.

Jak mówią organizatorzy, jest to kontynuacja akcji „nie bądź smartzombie”, w ramach której uczniowie SP 8 przed przejściami dla pieszych przy ul. Różyckiego malowali hasła zwracające uwagę, aby nie wchodzić na pasy wpatrując się w telefon.

Ta akcja wyprzedziła zmianę w prawie o ruchu drogowym prawie o 6 miesięcy, więc nasze dzieci wymyśliły coś, co później uregulował Sejm – powiedział Mariusz Synówka z Rady Rodziców SP 8.

Doceniając zaangażowanie uczniów, M. Synówka postanowił, aby młodzież pojawiła się w przedszkolach, gdzie swoim młodszym kolegom i koleżankom przekaże niezbędne wskazówki. Najpierw uczniowie pojawili się w Miejskim Przedszkolu nr 13, a wczoraj (6.10) w MP 2.

Spotykamy się ze starszakami, z młodszymi dziećmi, które nie mają jeszcze telefonów, ale potrafią zwrócić uwagę rodzicom – na chodniku, przejściu dla pieszych, czy podczas jazdy samochodem – zaznaczył M. Synówka, który zapowiada też wizytę w Miejskim Przedszkolu Nr 5 i liczy na zaproszenia od kolejnych placówek.

Czym skorupka za młodu… – podkreśla Piotr Iwaniec, dyrektor Departamentu Edukacji UM Jelenia Góra, który chciałby aby taka akcja zawitała do wszystkich jeleniogórskich przedszkoli i szkół.

Czuję dumę, że mogę brać udział w tym projekcie, uczyć ich o tym jak bezpiecznie korzystać z telefonu – wyznała Natalia Ratajczak, uczennica SP 8, która przy świetnym podejściu do maluchów, wraz z kolegą i koleżankami przekazywała przedszkolakom bezcenne wskazówki.

Napędzane przez WordPress & Stworzył Anders Norén

Skip to content