Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 8
im. Władysława Broniewskiego w Jeleniej Górze  ogłasza nabór na wolne stanowisko :

Pomoc nauczyciela – 5 / 8 etatu

Wymagania formalne :

Wymagania niezbędne na podstawie art.6 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1282 r.)

 • obywatelstwo polskie
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 • niekaralność ( kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo skarbowe)
 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku pomoc nauczyciela                                                                                                                                                                                                                                   

Wymagania dodatkowe :

 • kultura osobista
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • sumienność, odpowiedzialność, zaangażowanie, punktualność, uczciwość
 • umiejętność pracy w zespole

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku :

 • pomoc uczniom wymagającym wsparcia ze względu na stopień rozwoju i ewentualne niepełnosprawności dziecka, w spełnianiu czynności samoobsługowych  (w tym korzystanie z toalety, dbanie o higienę)
 • pomoc nauczycielowi w organizowaniu i prowadzeniu pracy opiekuńczo – wychowawczej z uczniami
 • utrzymanie ładu i porządku oraz dbanie o należytą dyscyplinę pracy
 • wykonywanie obowiązków w czasie ustalonym w umowie o pracę oraz w miejscach określonych w organizacji pracy szkoły
 • przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystywanie go w sposób efektywny
 • przestrzeganie ustalonego porządku i regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz norm i zasad zawartych w regulaminach oraz zarządzeniach wewnętrznych Dyrektora Szkoły.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny
 • CV (życiorys) 
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
 • kserokopie dokumentów-świadectwo szkoły , świadectwa pracy (oryginały  do potwierdzenia  w sekretariacie za zgodność z oryginałem)
 • dokumenty potwierdzające posiadane dodatkowe kwalifikacje
 • zaświadczenie o  niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego(tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia)
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań do zdrowotnych do zajmowanego stanowiska

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać osobiście w godzinach 8-14 w sekretariacie   Szkoły Podstawowej Nr 8 w Jeleniej Górze , ul. Paderewskiego 13 do dnia 02.11.2021 r., do godz. 1200 .  .

Złożone koperty z dokumentami należy opisać :  

 „Nabór na stanowisko pomoc nauczyciela”

Oferty niekompletne lub złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane, nadesłanych dokumentów osób niezakwalifikowanych nie zwracamy- zostaną komisyjnie zniszczone.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na tablicy informacyjnej szkoły.

* Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych:

        Realizując obowiązek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i rady Europy z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- zwanego dalej RODO informujemy:

 • Administratorem Państwa danych osobowych będzie szkoła Podstawowa nr 8  w Jeleniej Górze, ul. Paderewskiego 13, 58-506 Jelenia Góra.
 • Dane kontaktowe inspektora danych osobowych, e-mil: spnr8jg@op.pl
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z zatrudnieniem w szczególności w celu realizacji procesu rekrutacji w SP nr 8 w Jeleniej Górze.
 • Podstawa prawna przetwarzania danych: art. 221  ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks Pracy oraz art. 13 ustawy z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych.
 • Dane osoby, w zakresie imienia i nazwiska oraz miejscowości zamieszkania, która wygra nabór zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SP nr 8 oraz na stronie BIP Szkoły Podstawowej nr 8 w Jeleniej Górze.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do przeprowadzenia i rozstrzygnięcia naboru oraz przez okres 3 miesięcy od daty zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora:
  1- dostępu (na zasadach określonych w art. 15 RODO),
  2- sprostowania (na zasadach określonych w art. 16 RODO),
  3- usunięcia (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
  4- ograniczenia przetwarzania (na zasadach określonych w art. 18 RODO),
  5- przenoszenia (na zasadach określonych w art. 20 RODO),
  6- wnoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania (na zasadach określonych w art. 21 RODO).
   
             Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes UODO, z siedzibą  00-193 Warszawa,
  ul. Stawki 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie, o których mowa  w ogłoszeniu o naborze, jest wymogiem ustawowym wynikającym z art. 22 Kodeksu pracy, oraz art. 13 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

                                                                                              Dyrektor Szkoły

                                                                                     mgr Maria Silbert – Salabura